You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP CARP TACKLE SHOP

 

Artikel 1: Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, integraal van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop beschikbaar op (hyperlink invoegen) (hierna de “Webshop”), uitgebaat door Carp Tackle Shop BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Vaartstraat 25 bus 10, met ondernemingsnummer 0820.804.793, RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout, tel: +32/14.70.64.30, e-mail: [info@carptackleshop.be] (hierna de “Verkoper”).

1.2       De Consument is iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft via aankopen die worden gedaan bij de Verkoper (hierna de “Consument”).

1.3       Het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper in.

1.4       De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een bestelling wordt bevestigd, blijven evenwel van toepassing op die bestelling.

1.5       Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Consument minstens 18 jaar oud te zijn. Indien de Consument jonger is dan 18 jaar oud, is de ouderlijke toestemming of de toestemming van een voogd vereist voor het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper. Indien de Verkoper kan vaststellen dat de Consument jonger is dan 18 jaar, wordt de bestelling niet uitgevoerd door de Verkoper.

1.6       Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Consument.

1.7       De Verkoper en de Consument komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tussen de partijen tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

1.8       De bescherming van de persoonsgegevens van de Consument is onderworpen aan een aparte privacyverklaring.

 

Artikel 2: Bestelling

2.1       Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Webshop van de Verkoper. De Verkoper verbindt er zich toe de op de Webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze Algemene Voorwaarden geformuleerde beperkingen.

2.2       Wanneer de Consument voor de eerste maal een bestelling wenst te plaatsen via de Webshop van de Verkoper, dient de Consument eerst een login aan te maken. Hiervoor dient de Consument een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. De gebruikersnaam is het e-mailadres van de Consument.

2.3       Om een bestelling te plaatsen, dient de Consument zich verder te identificeren aan de hand van de invulling van zijn of haar adres- en facturatiegegevens in een contactformulier (hierna het “Accountformulier”). De gegevens ingevuld op het Accountformulier dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn. De gegevens op het Accountformulier kunnen niet meer gewijzigd worden nadat de bestelling gevalideerd werd conform artikel 2.4 en de bestelling zal plaatsvinden overeenkomstig het door de Consument ingevulde Accountformulier.

2.4       Op het moment dat de Consument in de Webshop op “Betalen” klikt, komt de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper tot stand. Eventuele fouten die de Consument beging bij het doorgeven of ingeven van de specificaties van de bestelling, kunnen niet meer worden gecorrigeerd nadat de Consument op “Betalen” heeft geklikt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van de Verkoper, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager.

2.5       De bestelling is compleet en de overeenkomst definitief van zodra de Verkoper de betaling heeft ontvangen. Zolang de Verkoper de betaling niet heeft ontvangen, wordt de bestelling niet verwerkt en niet uitgevoerd.

2.6       Zodra de bestelling definitief is conform artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Consument een bevestiging van de bestelling per e-mail ontvangen van de Verkoper. Deze e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de Consument heeft ingevuld in het Accountformulier.

 

Artikel 3: Herroepingsrecht

3.1       De Consument kan, binnen veertien (14) dagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van reden(en) zijn of haar herroepingsrecht uitoefenen.

Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de producten slechts mag uitpakken om ze te inspecteren en te testen voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan.

3.2       In geval de Consument zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, is hij verplicht binnen veertien (14) dagen na de levering van het product hiervan melding te maken bij de Verkoper.

De melding dient te gebeuren via het gebruik van het modelformulier voor de herroeping, zoals beschikbaar gesteld op (HYPERLINK).

Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld te worden geretourneerd aan de Verkoper, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Het product wordt geretourneerd in de staat waarin de Consument het product heeft ontvangen. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) de bestelbon en de verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De directe kosten van het terugzenden van de producten vallen ten laste van de Consument.

3.3       Indien de Consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt de Verkoper binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Verkoper wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument zorg voor terugbetaling van het door de Consument aan de Verkoper betaalde. De terugbetaling verloopt via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling van het product door de Consument gebeurde.

Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij evenwel wachten met terugbetalen tot hij het geretourneerde product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.4       De Consument dient het product in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat te retourneren.

Indien de Verkoper vaststelt dat de producten niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en/of indien de Verkoper vaststelt dat de Consument de producten heeft behandeld op een wijze die verder gaat dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen en die verder gaat dan een normaal testgebruik zoals mogelijk zou zijn in een fysieke winkel, zal de Consument aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het product.

De Verkoper zal de Consument hiervan binnen veertien (14) dagen op de hoogte stellen.

De Verkoper zal in dat geval slechts een gedeelte van de door de Consument betaalde prijs terugbetalen.

3.5       De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

3.6       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 

Artikel 4: Retour

4.1       De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.

4.2       Behoudens in het geval het product behept is met een gebrek zoals beschreven in artikel 8.1 en 8.2, zijn de risico’s (o.a. diefstal, verlies, schade, vernieling) en alle kosten verbonden aan het terugzenden van de producten door de Consument aan de Verkoper integraal ten laste van de Consument.

4.3       De producten moeten volgens de volgende richtlijnen worden teruggezonden aan de Verkoper:

  • Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending
  • De producten worden zorgvuldig ingepakt door de Consument
  • De Consument zorgt er voor dat de ingepakte producten voldoende beschermd zijn. In het bijzonder zorgt de Consument dat de producten niet vrij kunnen bewegen in het retourpakket
  • Het pakket dient gemerkt te worden met een track & tracecode zodat het product te allen tijde traceerbaar is en gevolgd kan worden.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1       De op de Webshop weergeven prijzen per product worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, maar exclusief leverings- en verzendingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

De prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden zullen worden toegepast, behoudens in geval van manifeste druk- of aanpassingsfouten. Desgevallend zal de Verkoper de Consument hiervan binnen een termijn van 30 dagen na de bestelling op de hoogte brengen. In dergelijk geval zal de Consument de keuze hebben om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de bestelling te annuleren.

5.2       De berekening van de verzendingskosten wordt aangeduid op het ogenblik van de aankoop.

De verzendingskosten vallen steeds ten laste van de Consument tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3       Alle taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen in ieder geval ten laste van de Consument.

 

Artikel 6: Betaling

6.1       Behoudens indien daarvan schriftelijk wordt afgeweken door de Verkoper, vindt de betaling onmiddellijk plaats via de online betaalservice ‘Mollie’. De algemene voorwaarden van voormeld betaalsysteem zijn van toepassing op de betaling en kunnen worden teruggevonden via de volgende link https://www.mollie.com/be/user-agreement. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Consument en het betaalsysteem ‘Mollie’.

6.2       Nadat voormeld systeem de betaling heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper de bestelling via e-mail aan de Consument en wordt de bestelling verwerkt.

 

Artikel 7: Levering

7.1       De voorwaarden betreffende de levering vermeld in dit artikel 7 zijn van toepassing op leveringen in België. Voor leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

7.2       De levering van het bestelde product geschiedt:

  1. door de levering van het bestelde product op het door de Consument opgegeven adres; of
  2. door afhaling van het bestelde product in de fysieke winkel van de Verkoper.

Indien de Consument het bestelde product wenst af te halen in de fysieke winkel, dient hij dit te doen binnen een periode van veertien (14) dagen nadat de Consument per e-mail op de hoogte werd gesteld door de Verkoper dat het bestelde product beschikbaar is voor afhaling in de fysieke winkel.

Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Consument  (i) vanaf het ogenblik van de levering of (ii) door afhaling van de producten in de fysieke winkel of wanneer de termijn voor afhaling in de fysieke winkel zoals vermeld in dit artikel is verstreken, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Vanaf dat ogenblik draagt de Consument het risico voor verlies, diefstal of schade van de producten.

7.3       Indien de Consument een leveringswijze kiest die afwijkt van de door de Verkoper aangeboden leveringswijze(n) op de Webshop, dan gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging over op de Consument bij levering van de producten aan de vervoerder.

7.4       De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief.

Tenzij anders overeengekomen, geldt evenwel steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de Verkoper heeft toegezonden.

Indien de geplande leveringstermijn door de Verkoper wordt overschreden, kan de Consument de Verkoper verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Consument gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Consument zal in zulk geval binnen de 30 dagen na ontbinding de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

7.5       Indien meerdere producten tegelijk worden besteld, wordt getracht om al de bestelde producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal de Verkoper de Consument hiervan op de hoogte brengen per e-mail.

 

Artikel 8: Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

8.1       De Consument dient de bestelde producten bij de levering aandachtig te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken.

8.2       Indien het product bij levering waarneembaar beschadigd is, niet overeenkomt met de leveringsbon of met wat werd besteld, dient de Consument dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen de veertien (14) dagen na levering te melden aan de Verkoper via [info@carptacleshop.be], bij gebreke waaraan de producten geacht worden te zijn aanvaard door de Consument.

8.3       Indien het gebrek werd gemeld conform artikel 8.2 en de Verkoper bevestigt dat de klacht gegrond is, heeft de Consument recht op een vervangend product, dan wel op behoud van het product met een prijsreductie, naar keuze van de Consument.

8.4       Indien de Consument een vervangend product wenst te verkrijgen, dient hij het reeds ontvangen en gebrekkige product terug te sturen aan de Verkoper binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de klacht m.b.t. het gebrek werd aanvaard door de Verkoper.  

8.5       De producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 4.

 

Artikel 9: Wettelijke garantie

9.1       De Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2       De Consument dient bij het gebruik van de producten de bijgevoegde gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Schade veroorzaakt door een gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3       Iedere klacht over een gebrek dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering, dient binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan de Verkoper. Bij afwezigheid van een dergelijke mededeling van het gebrek aan de Verkoper binnen de 2 (twee) maanden na de vaststelling, verliest de Consument zijn recht om een vordering wegens een gebrek tegen de Verkoper in te stellen.

Iedere schriftelijke melding aan de Verkoper zoals hierboven beschreven, dient een gedetailleerde opgave te bevatten van het gebrek alsook een (kopie) van het aankoopbewijs.

De Verkoper beoordeelt of het gebrek aan het product al dan niet onder de garantieregeling valt. De Verkoper zal de Consument van zijn beslissing binnen de 20 dagen na de melding van de Consument op de hoogte brengen.

De Consument kan, indien het product behept is met een gebrek zoals bevestigd door de Verkoper, kiezen uit een kosteloos herstel of vervanging van het product. Indien herstel noch vervanging mogelijk blijken, kan de Consument een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vorderen.

De producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 4.

9.4       Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3, is er geen sprake van garantie in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen wijzigingen die niet met toestemming van de Verkoper aan het product zijn verricht
  • indien de originele bestelbon niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend of onoordeelkundig gebruik of een gebruik dat niet strookt met de gebruiksaanwijzing

9.5       De Consument verliest het recht om een vordering in te stellen tegen de Verkoper indien de meldingstermijn zoals bepaald in artikel 9.3 is verstreken.

9.6       De bepalingen van dit artikel 9 doen geen afbreuk aan de nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Verkoper. In het bijzonder doen de bepalingen van dit artikel 9 geen afbreuk aan de regeling betreffende de verborgen gebreken en de wettelijke rechten die daaruit voortvloeien voor de Consument.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1    De aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Consument is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen.

10.2    De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van de Verkoper wordt te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag inclusief BTW van de bestelling waarop de aansprakelijkheid van de Verkoper betrekking heeft.

De Verkoper is geenszins aansprakelijk voor enige schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de Verkoper heeft aangesteld.

10.3    De Verkoper is nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1    De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de Verkoper quasi onmogelijk maken om zijn verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Consument, uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper valt.

 

Artikel 12: Productinformatie

12.1    De Verkoper stelt de producten voor met alle noodzakelijke kenmerken opdat de Consument voorafgaand aan de bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de producten en een geïnformeerde bestelling kan plaatsen.

12.2    De Verkoper waarschuwt de Consument dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto’s of illustraties te bekijken de kleuren, grootte, textuur of het materiaal van de producten op de website enigszins kunnen afwijken van de realiteit en dat de Verkoper in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2    Op alle overeenkomsten die worden afgesloten met de Consument, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, voor zover de wet dwingend geen andere rechtbank voorschrijft.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.